Class AbstractTextSinkDescriptor

  • Field Detail

   • dataSet

    protected java.lang.String dataSet
   • delimiter

    protected java.lang.String delimiter
   • sourceIds

    protected java.util.Set<java.lang.String> sourceIds
  • Constructor Detail

   • AbstractTextSinkDescriptor

    public AbstractTextSinkDescriptor​(java.lang.String name)
  • Method Detail

   • getDataSet

    public java.lang.String getDataSet()
    Returns:
    the dataSet
   • setDataSet

    public void setDataSet​(java.lang.String dataSet)
    Parameters:
    dataSet - the dataSet to set
   • getDelimiter

    public java.lang.String getDelimiter()
    Returns:
    the delimiter
   • setDelimiter

    public void setDelimiter​(java.lang.String delimiter)
    Parameters:
    delimiter - the delimiter to set
   • getFormat

    public FormatType getFormat()
    Returns:
    the format
   • setFormat

    public void setFormat​(FormatType format)
    Parameters:
    format - the format to set
   • removeSourceId

    public void removeSourceId​(java.lang.String sourceId)
   • addSourceId

    public void addSourceId​(java.lang.String sourceId)
   • clearSourceIds

    public void clearSourceIds()
   • getSourceIds

    public java.util.List<java.lang.String> getSourceIds()
    Gets a list of the source ids this sink will record.
    Returns:
    a list of the source ids this sink will record.